Our Family Brains by Tas

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu


Abah has coffee brain
Mama has soap production brain
Hai has car brainHani has a book brainKhai has karate belt brain
Tas has flower brainMuja has crying brain

Comments

Popular Posts